Telefon: 06/30-961-0913
Pálya:
Budapest, Rozsnyay utca 4, 1139